هندیکپ چیست؟

هندیکپ نوعی پیش‌بینی متداول در رشته‌های ورزشی مختلف نظیر فوتبال، راگبی، تنیس، بسکتبال و… است که بر مبنای میزان گل‌ها یا امتیازات رد و بدل‌ شده میان دو تیم یا دو بازیکن صورت می‌گیرد. این نوع پیش‌بینی همانند پیش‌بینی برد یکی از دو طرف است با این تفاوت که نتیجه اهمیت زیادی دارد. در واقع شما روی برد انتخاب مورد نظر پیش‌بینی می‌کنید با این تفاوت که این انتخاب چند گل یا چند امتیاز یا چند ست جلو است یا عقب است.

معنی هندیکپ آسیایی چیست؟

هندیکپ که بیش‌تر با نام هندیکپ آسیایی متداول است به نام آوانس نیز معروف است.

در این نوع پیش‌بینی این طور فرض می‌شود که یکی از دو تیم (دو بازیکن)، یک گل (یک امتیاز، یک ست و…) یا دو گل (دو امتیاز، دو ست و…) یا بیش‌تر از حریف خود بیش‌تر یا کم دارد. به همین دلیل علامت مثبت یا منفی در برابر آن به چشم می‌خورد. در نهایت نتیجه مسابقه با توجه به این فرض محاسبه می‌شود.

این نوع پیش‌بینی باعث می‌شود پیش‌بینی مسابقاتی که یک از دو طرف قوی‌تر از دیگری است بیش از پیش جذاب شود.

هندیکپ آسیایی ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳، ۳.۵ و…

در این حالت در کنار نام تیم میزبان یا میهمان یک علامت مثبت یا منفی به علاوه‌ی یک عدد با اعشار ۰.۵ یا بدون اعشار قرار می‌گیرد.

فرض می‌کنیم یک مسابقه‌ی فوتبال بین دو تیم بارسلونا و اوساسونا برگزار می‌شود.

هندیکپ‌ آسیایی که با آن سروکار داریم و منتهی به ۰.۵ یا عدد صحیح هستند به شرح زیر می‌باشد:

 

حال فرض می‌کنیم نتیجه این مسابقه ۲-۰ به نفع بارسلونا تمام شده است. اکنون یک به یک گزینه‌های موجود و معنای هر یک را بررسی می‌کنیم.

بارسلونا (-۰.۵): بارسلونا نیم گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۱.۵-۰ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۱): بارسلونا یک گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۱-۰ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۱.۵): بارسلونا یک‌ونیم گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۰.۵-۰ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۲): بارسلونا دو گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۰-۰ مساوی می‌شود و پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

بارسلونا (-۲.۵): بارسلونا دو‌ونیم گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی (۰.۵-)-۰ به نفع اوساسونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های عقب بودن بارسلونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.

اگر انتخاب ما برد اوساسونا در قالب هندیکپ آسیایی باشد، نتیجه این گونه بررسی می‌شود:

اوساسونا (+۰.۵): اوساسونا نیم گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۰.۵ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۱): اوساسونا یک گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۱ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۱.۵): اوساسونا یک‌ونیم گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۱.۵ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۲): اوساسونا دو گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۲ مساوی می‌شود و پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

اوساسونا (+۲.۵): اوساسونا دوونیم گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۲.۵ به نفع اوساسونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های جلو بودن اوساسونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.


هندیکپ ۰ چیست


هندیکپ صفر حالتی است که شبیه به حالت بدون مساوی است. در این حالت اگر تیم یا بازیکن انتخابی شما برنده شود، برنده خواهید بود. اگر بازنده شود بازنده خواهید بود و اگر بازی مساوی شود پیش‌بینی شما برگشت می‌خورد.

هندیکپ آسیایی دوبل ۰.۲۵، ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۷۵، ۲.۲۵، ۲.۷۵ و…

در این حالت در کنار نام تیم میزبان یا میهمان یک علامت مثبت یا منفی به علاوه‌ی یک عدد با اعشار ۰.۲۵ یا ۰.۷۵ قرار می‌گیرد. در چنین حالتی هر انتخاب هندیکپ به دو تکه‌ی بالا و پایین تقسیم شده و در دو حالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرض می‌کنیم یک مسابقه‌ی فوتبال بین دو تیم بارسلونا و اوساسونا برگزار می‌شود.

هندیکپ‌ آسیایی که با آن سروکار داریم و منتهی به ۰.۲۵ یا ۰.۷۵ هستند به شرح زیر می‌باشد:

 

حال فرض می‌کنیم نتیجه این مسابقه ۲-۰ به نفع بارسلونا تمام شده است. اکنون یک به یک گزینه‌های موجود و معنای هر یک را بررسی می‌کنیم.

بارسلونا (-۰.۲۵): بارسلونا در حالت پایین، ۰ گل عقب است و در حالت بالا، ۰.۵ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۱.۵-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۰.۷۵): بارسلونا در حالت پایین، ۰.۵ گل عقب است و در حالت بالا، ۱ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۱.۵-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۱-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۱.۲۵): بارسلونا در حالت پایین، ۱ گل عقب است و در حالت بالا، ۱.۵ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۱-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۰.۵-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۱.۷۵): بارسلونا در حالت پایین، ۱.۵ گل عقب است و در حالت بالا، ۲ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۰.۵-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۰-۰ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی صحیح است و در حالت بالا پیش‌بینی برگشت می‌خورد. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، برنده جایزه شده و نیمی از مبلغ پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

بارسلونا (-۲.۲۵): بارسلونا در حالت پایین، ۲ گل عقب است و در حالت بالا، ۲.۵ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۰-۰ شده است و در حالت بالا، بازی (۰.۵-)-۰ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی برگشت می‌خورد و در حالت بالا پیش‌بینی غلط است. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، برگشت می‌خورد و نیمی از مبلغ پیش‌بینی بازنده می‌شود.

بارسلونا (-۲.۷۵): بارسلونا در حالت پایین، ۲.۵ گل عقب است و در حالت بالا، ۳ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی (۰.۵-)-۰ شده است و در حالت بالا، بازی (۱-)-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های عقب بودن بارسلونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.

اگر انتخاب ما برد اوساسونا در قالب هندیکپ آسیایی باشد، نتیجه این گونه بررسی می‌شود:


اوساسونا (+۰.۲۵): اوساسونا در حالت پایین، ۰ گل جلو است و در حالت بالا، ۰.۵ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۰.۵ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۰.۷۵): اوساسونا در حالت پایین، ۰.۵ گل جلو است و در حالت بالا، ۱ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۰.۵ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۱ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۱.۲۵): اوساسونا در حالت پایین، ۱ گل جلو است و در حالت بالا، ۱.۵ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۱ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۱.۵ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۱.۷۵): اوساسونا در حالت پایین، ۱.۵ گل جلو است و در حالت بالا، ۲ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۱.۵ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۲ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی غلط است و در حالت بالا پیش‌بینی برگشت می‌خورد. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، بازنده خواهد شد و نیمی از مبلغ پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

اوساسونا (+۲.۲۵): اوساسونا در حالت پایین، ۲ گل جلو است و در حالت بالا، ۲.۵ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۲ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۲.۵ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی برگشت می‌خورد و در حالت بالا پیش‌بینی صحیح است. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، برگشت می‌خورد و نیمی از مبلغ پیش‌بینی برنده جایزه می‌شود.

اوساسونا (+۲.۷۵): اوساسونا در حالت پایین، ۲.۵ گل جلو است و در حالت بالا، ۳ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۲.۵ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۳ شده است. . در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های جلو بودن اوساسونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.

در جدول زیر خلاصه‌ای از آن‌چه که در بالا عنوان شده است را می‌توانید مشاهده کنید

 

هندیکپ سه‌تایی ٬ هندیکپ سه حالته یا هندیکپ اروپایی


این نوع از هندیکپ بدون اعشار بوده و بر خلاف هندیکپ آسیایی که دو گزینه دارد، دارای سه گزینه است. یعنی تنها شامل برد میزبان و میهمان نیست و گزینه مساوی هم دارد. در نتیجه در این نوع هندیکپ تحت هیچ شرایطی مبلغ پیش‌بینی برگشت داده نمی‌شود چرا که مساوی نیز جز گزینه‌های انتخابی است.

مساوی نیز در این حالت دارای مثبت و منفی به نفع میزبان یا میهمان خواهد بود.

بازی دوستانه اسپانیا و کره جنوبی را با چنین ضرایبی در قالب هندیکپ اروپایی نظر بگیرید:

اسپانیا (-۱): ۱.۶۵

مساوی (-۱): ۳.۹۰

کره جنوبی (+۱): ۴.۱۰

اگر این بازی را اسپانیا با نتیجه ۲-۰ ببرد پس اسپانیا (-۱) صحیح است. اگر اسپانیا دقیقاً با یک گل بازی را ببرد پس مساوی (-۱) صحیح است. اگر کره جنوبی مساوی کند یا ببرد نیز کره جنوبی (+۱) صحیح است.

لازم به ذکر است در پیش‌بینی مسابقات زنده، پیش‌بینی هندیکپ با توجه به نتیجه کنونی مسابقه صورت می‌گیرد (بازی ۰-۰ در نظر گرفته نمی‌شود).