تخته نرد یکی بازی های محبوب کازینو در بین کاربران ایرانی محسوب می شود و این روزها بسیاری از افرادی که در سایت های شرط بندی فعالیت دارند خیلی روی این بازی مانور می دهند و شرط بندی می کنند .

قصد داریم طی آموزش هایی شما را با قوانین و روال بازی تخته نرد بیشتر آشنا کنیم و به سوالات و ابهامات شما در این زمینه پاسخ دهیم.

آموزش بازی تخته نرد 

تخته نرد بازى دو نفره اى است که در آن هر بازیکن ١۵ مهره سفید یا ١۵ مهره سیاه دارد زمین از ٢۴ خانه تشکیل شده است و باید بر اساس اعداد روى تاس ها مهره ها را به حرکت در آورد و در پایان بازیکنى که بتواند مهره هاى خود را زودتر از زمین بازى خارج کند برنده است .

جذابیت این بازى در زدن و کشتن مهره هاى حریف یا و بستن خانه ها در حین بازى است تخته نرد بازى است که در آن هم شانس و هم محاسبات شما در بازى دخالت دارد.

ابتدا هر بازیکن یک تاس پرتاب مى کند هر بازیکنى که عدد بیشترى بیاورد بازى را آغاز مى کند.
حرکت مهره ها در بازى تخته در جهت عقربه هاى ساعت و یا خلاف جهت مى باشد که در سایت ما خلاف عقربه هاى ساعت مى باشد
مهره ها با توجه به عدد تاس به خانه ى باز (خانه اى که دو مهره یا تعداد بیشترى از مهره هاى حریف در آن نباشد) حرکت مى کند

تاس جفت : جفت معادل حرکت ۴ تا از آن عدد مى باشد مثلا اگر تاس ۶ و ۶ بیاورید بازیکن داراى چهار ” شش ” براى حرکت مى باشد

زدن و خوردن :
خانه اشغال شده توسط یک مهره تک نامیده مى شود اگر حریف روى مهره تک بیاید آن مهره را مى زند و جاى آن قرار مى گیرد و مهره خارج قرار مى گیرد 
تا زمانى که بازیکن یک یا چند مهره در خارج بازى دارد ، باید نخست آن مهره ها را وارد بازى کند پس از آن که مهره با توجه به عدد تاس وارد بازى شد اگر از تاسش چیزى باقى مانده باشد به بازى عادى خود ادامه مى دهد.

خارج کردن:
زمانى که تمام مهره ها در ناحیه خودى ( ۶ خانه سمت راست تخته) جمع کردید نوبت خارج کردن مهره ها از بازى مى باشد به ازاى هر عدد تاس یک مهره از بازى خارج مى شود اگر در آن خانه هیچ مهره اى نبود باید دیگر مهره ها را بازى کنید

داو دادن یا شرط دوبل:
داو دادن اختیارى است هر وقت هر کدام از دو بازیکن فکر کند که برنده هست مى تواند از حریف بخواهد که باخت را بپذیرد یا شرط دو برابر شود 
در طول بازى هر بازیکن که فکر مى کند شایسته پیروزى است مى تواند داو دهد بعد از اینکه داو از سوى هر یک از بازیکن ها پیشنهاد شد حریف حق دارد که آن را قبول یا رد کند اگر داو رد شود یعنى حریف شکست را قبول کرده است و بازى جدید آفثغاز مى شود ؛ ولى اگر داو را قبول کند بازى ادامه پیدا کرده و مبلغ دو برابر مى شود و تا زمانى که بازیکنى که داو را قبول کرده احساس کند این بار او شایستگى پیروز شدن را دارد و بر روى داو حریف داو مى دهد.