آموزش شرط بندی باکارات

سه شرط اول شرط‌ های اصلی‌ باکارات و بقیه شرط‌ های جانبی هستند. شرط جانبی فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌ های رایج محسوب نمی شود.

۱) شرط روی دست بانکِر(Banker): شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. ضریب دست برنده ی شرط بانکِر ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری است.

۲) شرط روی دست بازیکن(Player): شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده ی شرط بازیکن ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری است.

۳) شرط مساوی(Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده ی شرط مساوی ۸/۱ یا همان ۹ اعشاری است.

۴) شرط جفت آوردن بانکِر(Banker Pair): یک شرط جانبی است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد.  برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) هستند. ضریب دست برنده ی شرط جفت بانکِر ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری است.

۵) شرط جفت آوردن بازیکن(Player Pair): یک شرط جانبی است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد.  برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) هستند. ضریب دست برنده ی شرط جفت بازیکن ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری است.

۶) شرط بونوس بانکِر: یک شرط جانبی است روی اینکه دست بانکِر از دست بازیکن قوی تر باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

۷) شرط بونوس بازیکن: یک شرط جانبی است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکِر قوی تر باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

ضریب دست برنده شرط بونوس با توجه به اختلاف ارزش دو دست بازیکن و بانکِر مشخص می شود. مثلا دست بانکر شامل   است با ارزش ۷ و دست بازیکن شامل ​ است با ارزش ‌۵. بنابراین اختلاف ارزش: ۲=۵-۷ می شود.

ضرایب دست برنده ی شرط بونوس عبارتند از:
⦁ دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۹ امتیاز: ۳۰/۱ یا همان ۳۱ اعشاری

⦁ دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۸ امتیاز: ۱۰/۱ یا همان ۱۱ اعشاری

⦁ دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۷ امتیاز: ۶/۱ یا همان ۷ اعشاری

⦁ دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۶ امتیاز: ۴/۱ یا همان ۵ اعشاری

⦁ دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۵ امتیاز: ۲/۱ یا همان ۳ اعشاری

⦁ دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش ۴ امتیاز: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری

⦁ دست طبیعی برنده: ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری

⦁ دست طبیعی مساوی (Tie): شرط لغو می شود.

دست طبیعی(Natural hand): ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد. مثلا   یا  
دست غیر طبیعی(Non-Natural hand): ترکیبی‌ از دو یا سه کارت که مجموع آن برابر با ۸ یا ۹ نباشد. مثلا   یا  

 چند مثال:
۱- شما ۱۰ واحد ژتون روی شرط بازیکن و ۵ واحد روی شرط بونوس بازیکن می بندید. دست دریافتی شما   است. دست شما دست طبیعی با ارزش ۹ است. دست بانکِر   است. دست بانکِر دست طبیعی با ارزش ۸ است، بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌ دهد. شما از ضریب ۱/۱ برد بازیکن، ۱۰ واحد پول شرط‌ بندی شده ضربدر ۲ مساوی با ۲۰ واحد ژتون دریافت خواهید کرد.

۲- شما روی شرط بازیکن ۱۰ واحد ژتون پول شرط‌ بندی می‌ کنید. دست دریافت شده ی شما ​  است. ارزش دست شما ۸ است. دست بانکِر   است. ارزش دست بانکِر ۶ است. بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌ دهد. شرط شما روی برد دست بازیکن بود که ضریب آن ۱/۱ است. پس مبلغ دریافتی دو برابر می شود.