رویال فلاش(Royal Flush): پنج کارت پشت سر هم از آس با یک خال(بالاترین دست پوکر)
مثال: ♦A♦ K♦ Q♦ J♦ ۱۰

استریت فلاش(istraight flush)(استریت به معنای مستقیم یا ردیف است): پنج کارت پشت سر هم با یک خال.
مثال: ♠Q♠ J♠ ۱۰♠ ۹♠ ۸

کاره(Four of a kind): چهار عدد از یک ورق
مثال: ♥۳ ♦۸ ♥۸ ♣۸ ♠۸

فول(Full House): سه تا از یک عدد و ۲ تا از عدد دیگر.
مثال: ♦۲ ♠۲ ♣۲ ♦J♥ J

رنگ(Flush): پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم:
مثال: ♣K♣ ۸♣ ۶♣ ۴♣ A

ردیف(iStraight): پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خال های مختلف(تک می تواند به عنوان ۱ قبل از ۲ و یا آس بعد از شاه در نظر گرفته شود):
مثال: ♠۶ ♥۵ ♥۴ ♣۳ ♦۲

سه تایی(Three of a kind): سه عدد از یک ورق
مثال: ♦K♦ A♠ ۵♥ ۵♣ ۵

دو پِر(two pair): دو جفت از دو ورق
مثال: ♣J♣ ۵♥ ۵♦ ۶♥ ۶

جفت یا پر: (one pair) دو عدد (یک جفت) از یک ورق
مثال:  ♥۳ ♣۷ ♣Q♦ ۹♠ ۹

بش(high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی
مثال: ♣۴ ♠۲ ♣۱۰ ♥A♦ ۷

دسته بندی دسته ها:
در هر مرحله ی بازی بهترین دست ممکن به صورت خودکار تشکیل می شود. دست ها به ترتیب ۵ کارت تشکیل شده ی بهتر دسته بندی می شوند.

دیلر باید حداقل یک پر با ورق ۴ داشته باشد تا واجد شرایط تعیین شود. اگر دست دیلر واجد شرایط نباشد، مبلغ Call به شما بازگردانده می شود.

ورق Ace می تواند هم بالاترین ورق اعلام شود مانند: ♦A♦ K♦ Q♦ J♦ ۱۰ و هم پایین ترین ورق مانند: ♣۵ ♣۴ ♣۳ ♣۲ ♣A