پلیس شرط بندی

برنده شدن در شرط هردو تیم گل میزنند