در هر یک از شرایط زیر، تمامی‌ شرط ‌ها معتبر هستند .

– تغییر زمان یا روز بازی.

– تغییر محل برگزاری بازی.

– تغییر مکان برگزاری بازی از زمین سر باز به سالن سر پوشیده و یا بالعکس.

– تغییر زمین بازی (قبل و یا در حین بازی).

شرط های قهرمانی/ بدون انتخاب بازیکن محبوب/ کوارتر/ نیمه  بازی:

در صورت وجود نا‌ن رانر Non-Runner (شرکت نکردن یکی‌ از ورزشکاران به هر دلیل) شرط‌ لغو می شود.  قانون ۴ ( کسر مبلغ مشخصی از برد زمانی که یکی از شرکت کنندگان مسابقه در بازی شرکت نکند و این اتفاق بعد از بسته شدن شرط شما بیافتد) ممکن است اعمال گردد.

برنده ی کوارتر/ برنده ی نیمه:

پیش بینی‌ اینکه برنده تورنومنت از کدام کوارتر (اول، دوم، سوم یا چهارم) بالا می آید و اینکه برنده از کدام نیمه خواهد بود (نیمه بالایی یا پایینی). مسابقات مربوطه باید به طور کامل انجام شوند تا شرط ها معتبر باشند.

اسامی فینالیست ها/ پیش بینی نتیجه ی مرحله ی نهایی/ رسیدن به مرحله ی نهایی:

در این شرط ها در صورت وجود نا‌ن رانر Non-Runner (شرکت نکردن یکی‌ از ورزشکاران به هر دلیل) شرط‌ لغو می شود.

پیش بینی های مسابقه که شرط بندی زنده نیز شامل آن می باشد:

درصورتی که بازی شروع شود اما کامل انجام نشود تمامی شرط ها لغو خواهند شد. مگر اینکه بعد از شروع بازی، بازیکنی از شرکت در بازی محروم شود در این صورت بازیکن یا تیمی که به دور بعدی راه می یابد یا برنده اعلام می شود به عنوان برنده ی شرط نیز محسوب خواهد شد.

پیش بینی های تورنومنت:

هر دو تنیسور باید در بازی های مشخص شده حداقل یک امتیاز کسب کنند تا شرط ها معتبر باشند. اگر تنیسور ها در مرحله ی یکسانی از دور رقابت ها حذف شوند، شرط های مربوطه لغو خواهند شد.

پیش بینی های ست های بازی:

در صورتی که سِت کامل نشود یا تغییر کند، شرط ها‌ لغو خواهند شد.

برنده سه گیم (Race to ۳ Games):

یکی از تنیسور ها باید ۳ گیم برنده شود تا شرط ها معتبر باشند.

برنده اولین ست:

در صورتی که سِت اول کامل نشود، شرط‌ ها لغو خواهند شد.

تای بریک در ست اول:

در صورتی که سِت اول کامل نشود، شرط ها‌ لغو خواهند شد مگر اینکه امتیاز بازی به ۶-۶ رسیده باشد که در این صورت نتیجه ی شرط “بله” (تای بریک وجود دارد) ثبت خواهد شد.

تای بریک در بازی:

در صورتی که بازی کامل انجام نشود تمامی شرط ها لغو خواهند شد مگر در مواقعی که تای بریک پیشتر رخ داده باشد یا امکان وجود تای بریک ممکن نباشد برای مثال در ست نهایی بازی ویمبلدون.

نتیجه ی دوبل:

پیش بینی‌ اینکه کدام تنیسور سِت اول را ببرد یا ببازد و سپس برنده یا بازنده ی بازی شود. چنانچه تمامی‌ ‌سِت های قانونی کامل بازی نشود، شرط ها لغو خواهند شد.

مجموع ست ها:

برای مجموع ست ها هر دو نوع شرط هندیکپ دو حالته و سه حالته ممکن است ارائه شود. در هندیکپ سه حالته “دقیقا” به عنوان یک گزینه ارائه می شود. در صورتی که سِت کامل نشود یا تغییر کند، شرط ها‌ لغو خواهند شد.

بیشترین ایس (Ace):

*ایس (Ace): نام امتیازی است که بازیکن نتواند سرویس حریفش را دفع کند.

در صورتی که بازیکنی محروم شود یا از بازی کناره گیری کند تمامی شرط ها لغو خواهند شد مگر اینکه نتیجه ی شرطی پیشتر مشخص شده باشد. شرط ها بر اساس آمار رسمی مسابقات مربوطه ثبت نتیجه می گردند.

اولین سرویس در گیم:

برای این نوع شرط، هندیکپ دو حالته برای تنیسور منتخبی ارائه می شود که با زدن اولین سرویس، امتیاز کسب یا از دست دهد. اولین سرویس گیم باید کامل زده شود تا شرط ها معتبر باشند.

اولین بریک سرویس:

پیش بینی اولین‌ تنیسوری که سرویس حریف خود را می برد یا در اصطلاح بریک می‌کند. چنانچه بریک در بازی رخ ندهد قانون پوش اعمال می شود.

پیش بینی تعداد ست ها (شرط بندی زنده شامل می باشد):

در صورت محروم شدن یا کناره گیری تنیسور تمامی شرط ها لغو خواهند شد مگر در مواقعی که ست پایانی شروع شده باشد، نتیجه شرط پیشتر مشخص شده باشد یا اینکه شرایطی باشد که امکان انجام بازی با روند طبیعی آن برای مشخص شدن نتیجه وجود نداشته باشد.

برای مثال در یک مسابقه ۵ ستی تنیس، اگر بازیکن در ست چهارم از بازی کناره گیری کند، شرط بیشتر/کمتر از ۳.۵ ست قبل از شروع بازی بر حسب نتیجه ی به دست آمده ثبت خواهند شد و شرط بندی زنده روی ست های سوم، چهارم و پنجم لغو خواهند شد.

تعداد کل گیم ها/ هندیکپ گیم ها (شرط بندی زنده شامل می باشد):

این قوانین عمومی روی گیم های هر ست، گیم های بازی، گیم های تنیسور و شرط های هندیکپ (بر حسب برد گیم) اعمال می گردد. در صورت کسر امتیاز یا گیم، در ثبت نتیجه نهایی محاسبه می گردند.
برای این نوع شرط ها تای بریک یا مچ تای بریک بعنوان یک گیم حساب می شود.

شرط های هندیکپ، مجموع گیم های بازی و گیم های تنیسور طبق تعداد ست های قانونی محاسبه می شوند. در صورتی که تعداد ست های قانونی تغییر کنند یا متفاوت از آن هایی باشند که برای شرط بندی ارائه شده اند، تمامی شرط ها لغو خواهند شد.

در پایان بازی تمام گیم های هر تنیسور جمع می شود و شرط هندیکپ روی آن ها اعمال می شود تا برنده ی شرط هندیکپ مشخص شود.

پیش بینی ملیت برنده ی بازی:

ملیت برنده توسط مقامات بلند پایه این ورزش اعلام می شوند. شرط ها علی رقم کناره گیری تنیسور از بازی (withdrawal) معتبر هستند.

سریع ترین سرویس تورنومنت (Fastest Serve):

پیش بینی‌ اینکه کدام تنیسور سریع ترین سرویس را بر اساس کیلومتر در ساعت خواهد زد. ممکن است شرط به جای کیلومتر در ساعت بر اساس واحد دیگری تعریف شده باشد، که در آن صورت در شرط نمایش داده خواهد شد.

تنیسور باید حداقل یک سرویس بازی کند تا شرط ها معتبر باشند. شرط ها بر اساس نتایج رسمی تورنومنت ثبت می گردند.

تعداد ایس ها/ خطای دوبل:

تعداد ایس: برد یا باخت شرط با در نظر گرفتن تعداد ایس‌ های زده شده توسط هر دو تنیسور است.

خطای دوبل: پیش بینی‌ تعداد خطا های دوبل سرویس در داخل بازی. برد یا باخت شرط با توجه به تعداد خطا های دوبل در داخل بازی توسط هر دو تنیسور مشخص می شود.

چنانچه بازی‌ به علت کناره گیری یا محروم شدن تنیسوری به پایان نرسد و نیمه کاره رها شود، شرط‌ لغو خواهد شد. مگر اینکه نتیجه ی شرط پیشتر مشخص شده باشد.

شرط ها بر اساس آمار اعلام شده توسط تورنومنت رسمی ثبت می شوند.

پیش بینی تعداد ست های از دست رفته در طول تورنومنت:

در صورتی که تنیسور از بازی کناره گیری کند یا بازی را شروع نکند دو ست باخت برای بازی های ۳ سته و سه ست باخت برای بازی های ۵ سته محاسبه خواهد شد.

مرحله ی حذفی (Stage of Elimination):

تنیسور باید یک امتیاز بازی کند تا شرط معتبر باشد.

برندگان سید:

پیش بینی اینکه برنده در سید زوج خواهد بود یا فرد. اگر تنیسوری که در سید نباشد تورنومنت را ببرد شرط ها لغو خواهند شد.

مچ تای بریک ها:

اگر نتیجه ی بازی با مچ تای بریک تعیین شود، تای بریک ست سوم حساب می شود.

ستی که با مچ تای بریک برنده بازی شده در ثبت شرط ۱-۲ محسوب می شود .هر شرطی که به اشتباه برای نتیجه دقیق و تعداد گیم ها در ست سوم بسته شده باشد لغو خواهد شد.

پیش بینی های گیم های بازی در شرط بندی زنده :

تنیسوری که در گیم مربوطه سرویس بزند با علامت (Svr) مشخص می شود. اگر تنیسوری به اشتباه با علامت (Svr) مشخص شده باشد، تمامی انواع شرط های گیم فعلی و گیم بعدی مانند امتیاز، دوس، شرط های پوینت یا اولین پوینت گیم بعدی، صرف نظر از نتیجه ی بازی لغو خواهند شد.

در صورتی که گیم بعدی تای بریک یا مچ تای بریک باشد تمامی شرط های گیم مربوطه به جز شرط امتیاز های اول گیم بعدی لغو خواهند شد.

اگر تنیسور یا تیم، بازی را با امتیاز ۴۰ ببرد یا اینکه در هر مرحله از بازی به امتیاز ۴۰-۴۰ برسد، شرط با عنوان دوس در گیم با پاسخ” بله” برنده خواهد بود.

اگر در گیمی داور امتیاز کم کند، تمامی شرط های آن گیم معتبر خواهند بود.

اگر داور خطای کسر امتیاز گیم بگیرد و یا گیم به دلیل مصدومیت تنیسور کامل بازی نشود، تمامی شرط های آن گیم لغو خواهند شد به جز شرط دوس که نتیجه ی آن از قبل مشخص شده باشد. در صورت کسر امتیاز یا گیم، در ثبت نتیجه ی پایانی محاسبه خواهند شد.

انواع شرط مسابقه تا امتیاز … در شرط بندی زنده:

شرط ها بر اساس اولین تنیسوری که به تعداد گیم های تعیین شده در ست مربوطه برسد ثبت خواهند شد.

چنانچه هیچ یک از تنیسور ها به تعداد گیم های تعیین شده نرسند (به علت معلق شدن بازی)

شرط های مربوطه لغو خواهند شد. در صورت کسر امتیاز یا گیم، در ثبت نتیجه پایانی محاسبه خواهند شد.

اگر ست مربوطه بازی نشود تمامی شرط های مسابقه تا امتیاز مشخص آن ست لغو خواهند شد.

شرط بندی زنده ست های بازی:

بازی باید کامل انجام شود تا شرط ها معتبر باشند. در صورت رد صلاحیت یا کناره گیری تنیسور از بازی تمامی شرط ها لغو خواهند شد.

برنده ست در شرط بندی زنده (فعلی و بعدی):

در این نوع شرط چنانچه ست شروع شود اما کامل بازی نشود تمامی شرط ها لغو خواهند شد مگر اینکه نتیجه ی شرط پیشتر مشخص شده باشد.

شرط بله یا خیر سومین/ چهارمین/ پنجمین سِت در شرط بندی زنده:

در مواقعی که ست شروع شود اما کامل انجام نشود تا زمانی که در ست مربوطه یک امتیاز بازی شده باشد شرط ها معتبر می باشند.

امتیاز ست در شرط بندی زنده (ست فعلی و بعدی):

در این نوع شرط اگر ست بعدی بازی نشود شرط هایی که روی آن ست بسته شده اند لغو می گردند. ست مربوطه باید کامل انجام شود تا شرط ها معتبر باشند. در صورت وجود کسر امتیاز یا گیم در ثبت نتیجه ی شرط محاسبه می گردند.

اگر نتیجه ی یک بازی با مچ تای بریک تعیین شود، مچ تای بریک به عنوان ست سوم تلقی می شود. ستی که با مچ تای بریک برنده ی بازی شده در ثبت شرط ۱-۲ محسوب می شود و برنده ست سوم هم به ترتیب مشخص خواهد شد.

هر شرطی که روی برنده یا امتیاز گیم بعدی بسته شود در صورتی که گیم بعدی تبدیل به مچ تای بریک شود لغو خواهد شد، اما شرط هایی که روی امتیاز اول  گیم بعدی بسته می شود معتبر خواهند بود. هر شرطی که به اشتباه برای نتیجه دقیق یا تعداد گیم های ست سوم بسته شوند لغو خواهد شد.

مجموع گیم های ست بعدی در شرط بندی زنده:

اگر ست بعدی انجام نشود شرط های مربوط به آن ست لغو خواهند شد. در صورت وجود کسر امتیاز یا گیم در ثبت نتیجه شرط محاسبه می گردند.

امتیاز های بازی در شرط بندی زنده:

شرط های ارائه شده مربوط به تنیسوری است که به امتیاز تعیین شده برسد. در صورتی که امتیازی بازی نشود (به دلیل تمام شدن بازی یا گیم)، تمام شرط های بسته شده روی آن امتیاز لغو خواهند شد. در صورت وجود امتیاز کسر شده، در ثبت نتیجه نهایی محاسبه خواهند شد.

اگر امتیاز تعیین شده در شرط با جریمه ی داور کسر شود شرط ها لغو خواهند شد. اگر امتیازی در تای بریک بدست بیاید شرط ها همچنان معتبر خواهند بود.

پیش بینی های تای بریک در شرط بندی زنده (مچ تای بریک نیز شامل می شود):

اگر تای بریک در ست تعیین شده در شرط بازی نشود، همه شرط های مربوطه لغو می شوند. در صورت کسر امتیاز در تای بریک شرط ها همچنان معتبر خواهند بود.

چنانچه داور قبل از شروع گیم، تای بریک را جریمه گیم اعلام کند تمام شرط های تای بریک لغو می شوند.

اگر تای بریک در حال انجام باشد و جریمه گیم اعلام شود، شرط های مربوط به برنده تای بریک معتبر خواهند بود اما شرط های امتیاز تای بریک لغو می شوند

در صورتی که تای بریک به دلیل محرومیت یا کناره گیری بازیکن ناتمام بماند، تمام شرط های مربوط به تای بریک لغو می شوند. به جز مجموع امتیاز های تای بریک.

اگر نتیجه رسمی تای بریک مشخص نیست (برای مثال پنالتی گیم اعلام شده یا تنیسور رد صلاحیت شده) تمام شرط های آن تای بریک لغو می شوند، به جز مجموع امتیاز های تای بریک.

سرویس اشتباه در پیش بینی زنده:

اگر تنیسور  به اشتباه با علامت (Svr) مشخص شده باشد، تمامی انواع شرط های گیم فعلی و گیم بعدی مانند امتیاز، دوس، شرط های پوینت یا اولین پوینت گیم بعدی صرف نظر از نتیجه ی بازی لغو خواهند شد.

ثبت نتایج شرط ها:

آمار اعلام شده، توسط ارائه کنندگان نتایج بازی ها یا وبسایت رسمی رقابت های مربوطه برای ثبت نتیجه ی شرط ها استفاده می شود. اگر آمار اعلام توسط ارائه کنندگان یا وبسایت رسمی رقابت مربوطه موجود نباشد یا شواهد موثقی مبنی بر نادرست بودن نتایج اعلامی این منابع باشد، ما از منابع مستقلی برای ثبت نتایج استفاده خواهیم کرد.

در صورت عدم وجود شواهد محکم و مستقل یا وجود شواهد منتاقض، شرط ها توسط آمار خود سایت ثبت خواهند شد.