آموزش بازی باکارات

Bet- on- Baccarat بازی زنده ای هست که قوانین و نحوه بازی آن بسیار شبیه به باکارات یا (Punto Banco) می باشد.

آموزش بازی باکارات آنلاین

بازی بین دو طرف انجام می شود – بازیکن و بانکر. دیلر در هر دور بازی دو کارت روباز به هر طرف می دهد. در هر بار توزیع یک کارت داده می شود که همیشه بازیکن اولین کارت را دریافت می نماید.

در برخی موارد خاص کارت سوم نیز به بازیکن یا بانکر داده می شود. هدف بازی به طور ساده این است که پیش بینی‌ کنید ارزش کدامیک از دو دستِ بانکِر یا بازیکن به عدد ۹ نزدیکتر است .

(Tie) زمانی اتفاق می افتد که ارزش دو دست بانکر و بازیکن برابر شود.

امتیاز کارت ها از ۲ تا ۹ با همان ارزشی که روی کارت ها نوشته شده است می باشد. شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ هر کدام ۰ (صفر) امتیاز دارند. آس یک امتیاز دارد. جمع امتیاز تمامی کارت ها محاسبه می گردد تا امتیاز کلی بازیکن مشخص شود. اگر مجموع امتیاز عدد دو رقمی بود، امتیاز بازیکن، عدد سمت راست می باشد. به بیانی دیگر اگر امتیاز دست از ۱۰ بیشتر شد، ۱۰ تا از آن کسر می گردد تا ارزش دست مشخص شود. برای مثال جمع ۹ و ۴ عدد ۱۳ می باشد بنابراین امتیاز ۳ خواهد بود. مجموع ۷ و ۸ عدد ۱۵ می باشد که امتیاز آن ۵ خواهد بود.

شرط های دور اول می توانند قبل از باز شدن اولین کارت بسته شوند. پانتر ها می توانند روی یک یا چند نتیجه شرط بندی کنند. شرط های دور دوم را  زمانی که بازیکن اولین کارت را دریافت کرد و ضرایب به روز شدند می توان بست. شرط هایی که در دور قبل بسته شده اند تاثیری در شرط های بعدی ندارند به همین دلیل پانتر ها می توانند شرط های خود را  بیش از یکبار روی نتایج یکسان یا متفاوت ببندند.

شرط های دور سوم موقعی می توانند بسته شوند که بانکر اولین کارت را دریافت کند و ضرایب به روز شوند. بعد از این دور بازی، بازیکن و بانکر کارت دوم و یا اگر لازم بود کارت سوم را دریافت می کنند. نتایج محاسبه گردیده و برنده بازی در تصویر نمایش داده می شود.

در صورت مساوی شدن، پانتر هایی که روی مساوی  شرط بندی کرده اند مبلغ برد آن ها پرداخت می شود. چنانچه شرط شما روی شرط بانکِر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی تمام شود، مبلغ به شما بازگردانده خواهد شود.

۱- اصطلاحات بازی باکارات

 • دور شرط بندی: زمانی که به بازیکنان جهت بستن شرط داده می شود.
 • ضرایب: اعداد تعریف شده ای که بر محاسبات ریاضیاتی موقعیت های ممکن در بازی تعیین می شوند که برای محاسبه ی مبلغ برد این اعداد ضرب در مبلغ اولیه ای که روی شرط گذاشته اید می شود.
 • VALUE: بخشی از کارت که نوع کارت در آن قسمت مشخص می شود مانند(شاه، بی‌ بی، سرباز و غیره)
 • SUIT: یکی از چهار خال موجود در ورق‌ های بازی است.
 • NUMBER TYPE: زوج یا فرد.
 •  DECK دسته ی کارت: ۵۲ کارت متشکل از ۱۳ کارت از هر کدام از سوئیت ها (دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، سرباز، بی بی، شاه و آس)
 • SHOE جایگاه کارت: محلی که شش دسته ی کارت قبل از شروع بازی در آن قرار می گیرند.
 • DRAW دور بازی: یک دور بازی که با توزیع کارت های دور اول شرط بندی آغاز و با اعلام نتیجه توسط دیلر به پایان می رسد و تمامی کارت هایی که روباز روی میز هستند و استفاده شدند را جمع کرده و در جعبه ی کارت های مصرف شده قرار میدهد.
 •  BETTING OUTCOME نتیجه ی شرط: بیان حالت های مختلف نتیجه ی یک بازی که با ضرایبی که به دلیل تغییر موقعیت بازی در یک  دور تغییر می کنند متغیر می باشد .
 • انواع شرط ها: لیست تمامی شرط های ارائه شده به بازیکنان می باشد.
 • PLAYER: یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.
 • BANKER بانکر: یکی از طرف های بازی که دیلر به او کارت می دهد.
 • TIE مساوی: زمانی که ارزش دست بانکِر و دست بازیکن در انتهای بازی برابر شود.
 •  NATURAL HAND دست طبیعی: ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد. دست  طبیعی ۹ بالاتر از دست طبیعی ۸ می باشد.
 • ADDITIONAL BETS شرط های کناری: شرط هایی هستند که به نتیجه ی شرط های اصلی ارتباطی ندارند (جفت بانکر، جفت بازیکن، جفت یکی از طرف ها، جفت کامل، بزرگ و کوچک)
 • PLAYER PAIR شرط جفت آوردن بازیکن: یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد برای مثال (شاه گشنیز و شاه پیک).
 • BANKER PAIR شرط جفت آوردن بانکر: یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد. برای مثال (سرباز خشت و سرباز دل).
 • ANY PAIR جفت یکی از طرف ها: زمانی که دو کارت اول بازیکن یا بانکر جفت باشد مثل ( بی بی پیک و بی بی دل).
 • PERFECT PAIR جفت کامل: دو کارت اول بانکر یا بازیکن که جفت باشند و هر دو از یک نوع باشند مثل (دو شاه پیک).
 • SMALL کوچک: زمانی که مجموع کارت های دیلر و بانکر ۴ باشد.
 • BIG بزرگ: زمانی که مجموع کارت های دیلر و بانکر ۵ یا ۶ باشد.

۲- قوانین بازی باکارات

 • بازی بین دو طرف انجام می شود – بازیکن و بانکر. دیلر در هر دور بازی دو کارت به هر کدام می دهد. در موارد خاص دیلر کارت سوم را به بازیکن و یا دیلر می دهد.
 • توزیع کارت:
  • کارت ها به صورت روباز به نوبت به طرفین بازی توزیع می شود تا زمانی که هر طرف بازی دو کارت باز داشته باشد.
  • بازیکن همیشه کارت اول را دریافت می کند.
  • زمانی که هر دو طرف دو کارت روباز داشته باشند موقعیت ارزیابی می شود و طبق قوانین مشخصی که وجود دارد تصمیم گرفته می شود که بازیکن یا بانکر کدام باید کارت سوم را دریافت کند.
 • هدف بازی این است که پیش بینی‌ کنید ارزش کدامیک از دو دستِ بانکِر (Banker) یا بازیکن (Player)به عدد ۹ نزدیکتر است.
  • مساوی: زمانی است که ارزش دست بانکِر و دست بازیکن برابر شود. پانتر هایی که روی مساوی  شرط بندی کرده اند مبلغ برد آن ها پرداخت می شود. چنانچه شرط شما روی شرط بانکِر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی تمام شود، مبلغ به شما بازگردانده می شود.
 • ارزش امتیازی کارت ها:
  • ارزش کارت آس برابر یک می باشد.
  • ارزش امتیازات کارت هایی که عدد هستند از دو تا نه، برابر بر همان عددی است که روی کارت نوشته شده است.
  • ارزش کارت های خال (سرباز، بی بی، شاه) و ده برابر صفر است.
 • محاسبه ی مجموع امتیازات:
  • تمامی امتیازات کارت ها جمع می شوند و به امتیاز بازیکن اضافه می شوند.
  • اگر جمع کل دو رقمی باشد، امتیاز بازیکن عدد سمت راست خواهد بود. برای مثال جمع ۹ و ۴ عدد ۱۳ می باشد بنابراین امتیاز ۳ خواهد بود. مجموع ۷ و ۸ عدد ۱۵ می باشد که امتیاز آن ۵ خواهد بود.
 • شرط های کناری:
  • علاوه بر شرط های اصلی مانند شرط بازیکن، بانکر یا مساوی تعدادی هم گزینه های شرط بندی دیگری هستند نظیر شرط روی جفت ها و شرط مجموع کارت های استفاده شده در بازی. ضرایب این شرط ها در هر دور شرط بندی تغییر می کند.
  • شرط بندی روی جفت ها (جفت بازیکن، جفت بانکر و جفت یکی از طرف ها (تنها در کارت های بازیکن و بانکر اعمال می گردد. کارت سوم به حساب نمی آید و در تشکیل جفت ها تاثیری ندارد.
  • شرط روی مجموع کارت های توزیع شده نیز می توان بست. شرط کوچک زمانی که مجموع کارت ها ۴ باشد برنده می شود. شرط بزرگ زمانی که مجموع کارت ها ۵ یا ۶ باشد برنده می شود.
  • شرط های کناری ارتباطی با شرط های اصلی ندارند. می توان شرط اصلی را روی بانکر و شرط کناری را روی بازیکن بست و یا بالعکس.

​​شرط های کناری را می توان بدون بستن شرط های اصلی نیز بست.

میز بازیکن:​​

:​​​​​​​​​میز بانکر           

۳- نحوه ی بازی:

 • دور اول شرط بندی: این شرط ها می توانند قبل از توزیع کارت ها بسته شوند. پانترها (افرادی که شرط می بندند) می توانند شرط های خود را روی یک نتیجه یا بیشتر در صورت امکان ببندند.
 • دور دوم شرط بندی: بعد از اینکه بازی دور اول انجام شد بازیکن کارت اول را دریافت می کند و ضرایب جدید برای شرط ها نمایش داده می شوند و دور دوم شرط بندی شروع می شود.
 • شرط هایی که در دور اول بسته شده اند تاثیری در شرط های دور دوم ندارند به همین دلیل پانتر ها می توانند شرط های خود را روی شرط های یکسان یا متفاوت ببندند.
 •  دور سوم شرط بندی: بعد از دور دوم شرط بندی بانکر کارت اول را دریافت می کند و ضرایب جدید برای شرط ها نمایش داده می شود و در این زمان شرط های دور سوم شروع می شوند. بعد از این دور بازی بازیکن و بانکر کارت دوم را دریافت می کند و اگر نیاز بود کارت سوم نیز داده می شود نتایج محاسبه شده و برنده دور در تصویر نمایش داده می شود.
 • تغییر کارت ها:
  • زمانی که کمتر از ۴۰ کارت در جایگاه کارت ها باقی مانده باشد، دیلر اعلام می کند که جبعه ی کارت را پس از اتمام بازی تعویض می کند.
  • دیلر تمامی کارت های استفاده شده یا نشده را درون جعبه ی مصرف شده قرار می دهد. جعبه ی خالی برای کارت های بر خورده جدید کامل و آماده در جعبه قرار می گیرد. جعبه ی خالی با جعبه پر نیز جابه جا می گردد. این تعویض به صورت زنده انجام می شود تا پانتر ها و بینندگان بتوانند ببینند.
  • بعد از تغییر کارت ها دیلر اعلام می کند که ۳ تا ۶ کارت از روی کارت های جدید که در جایگاه کارت ها هستند کنار گذاشته خواهند شد. تعدادی کارت (۳/۴/۵/۶) به صورت تصادفی بعد از هر تغییر کارت کنار گذاشته می شوند.
 • بر زدن کارت ها:
  • دیلر به صورتی که همه ببینند کارت ها را بر میزند و کارت ها را برای بازی آماده می کند. هر دو جایگاه کارت در تصویر قابل رویت هستند تا پانتر ها بر زدن و تغییر کارت ها را ببینند.

۴- محدودیت شرط بندی:

حداقل و حداکثر میزان شرط بندی از طرف شرکت برگزار کننده مشخص می شود.

۵- شرایط خاص:

 • بازی های لغو شده: لغو شدن بازی ها در bet on poker می تواند به دلایل زیر باشد:
 • دستگاه اسکنر قادر به خواندن کارت نباشد و یا نوشته های آن با کارت روی میز همخوانی نداشته باشد.
 • یک یا چند کارت در جاهای اشتباهی قرار گرفته باشند و یا بهم خورده باشند.
 • موارد فنی نظیر مشکلات اتصال به اینترنت، اشکلات فنی در استودیو یا اشتباه دیلر.
 • خطاهای دیلر ها که ممکن است باعث لغو بازی شوند عبارتند از:
  • ترتیب توزیع کارت ها تغییر کرده باشد.
  • یک یا چندین کارت خط خورده یا آسیب دیده باشند.
  • اگر یک یا چندین کارت از روی میز بیافتند و یا به دلیل خطای دیلر دیده نشوند.
  • اگر به دلیل بر زدن اشتباه عکس یا شماره ی کارت ها در دسته ی کارت دیده شود.
  • دیلر به اشتباه کارتی را اسکن کند و  این اطلاعات با کارت های روی میز مطابقت نداشته باشد.
  • اگر بازی لغو شود، مبالغ تمامی شرط ها بازگردانده می شوند به حساب پانتر ها.
 • سوختن کارت: کارت ها در طول بازی ممکن است به دلایل زیر سوخت شوند:
  • دیلر زمانی که هنوز دور شرط بندی  تمام نشده کارت را از جایگاه کارت خارج کند و آن را به صورت روباز نگه دارد.
  • به دلیل موارد فنی امکان اسکن کارت توسط دستگاه وجود نداشته باشد.
 • روند سوزاندن کارت:
  • دیلر کارت را روباز به تمام پانتر ها نشان دهد.
  • دیلر اعلام کند که چه کارتی سوخت خواهد شد.
  • دیلر کارت را در جعبه کارت مصرف شده قرار بدهد.
  • دیلر کارت جدیدی را از جایگاه کارت ها خارج کند و آن را در محل کارت سوخته قرار دهد.

۶- روند برگزاری بازی:

بازی ها ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته، انجام می شوند. امکان وفقه برای موارد فنی وجود دارد.گرچه موارد دیگر نظیر تغییر کارت ها و دیلر ها به صورت زنده نمایش داده می شوند تا همه ببینند.

۷- تجهیزات مورد استفاده در بازی:

 • شش دسته کارت استاندارد ۵۲ عددی: هر کارت بار کد خاص خود را دارد که توسط دستگاه اسکنری که در میز تعبیه شده است اسکن می شود.
 • اسکنری که روی میز جهت اسکن کردن کد های کارت ها تعبیه شده است.
 • کارت امنیتی که برای پوشاندن قسمت پایینی دسته ی کارت ها استفاده می شود.
 • جایگاه کارت به همراه کارت های بر زده شده و آماده که دیلر از آن ها استفاده می کند.
 • میزی با دو مکان برای کارت های بازیکن و بانکر علامت گذاری شده است.
 • جعبه ای که برای کارت های استفاده شده است و دیلر کارت ها استفاده شده را در آن قرار می دهد.

۸- اطلاعات تکمیلی:

 •  این قوانین و مقررات به زبان های مختلف جهت اطلاع رسانی و سهولت دسترسی بازیکنان منتشر شده است. تنها نسخه ی انگلیسی است که پایه و اساس قانونی در ارتباط بین بازیکن و اپراتور محسوب می شود و در صورت وجود هر گونه عدم تطابق بین نسخه های غیر انگلیسی و نسخه ی انگلیسی این قوانین و مقررات، نسخه انگلیسی ملاک محسوب می باشد.
 • اعتراضات بازیکن در رابطه با نتایج و یا دیگر مسائل فنی باید حداکثر تا ۳۰ روز بعد از بازی مربوطه به اپراتور اعلام گردد.​